KPSS Kamu Maliyesi

Kamu Maliyesi ile ilgili özet not ve kpss sorularıiçinaşağıdaki bağlantıyı  tıklayınız.

kpssaaa.blogspot.com.tr/2013/01/maliye-2-kamu-harcamalari_23.html

KPSS 2016 Maliye soruları için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.
dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/KPSS/2016-KPSS_PS_29052016.pdf 

MALİYE

KPSS-AB-PS / 2008

1. Anayasal iktisat yaklaşımına göre, devletin mali yetkilerini sınırlayan anayasal hükümler neden gereklidir?

 

A) Anayasal garanti altına alınan sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesinin ancak bu şekilde mümkün olması

B) Ekonomik dalgalanmalardan dolayı gerekli olan maliye politikalarının uygulanmasının anayasal

yetki gerektirmesi

C) Bütçe uygulamaları sırasında politikacı ve bürokratlar anayasal yetkiye ihtiyaç duyduklarından,

bu yetkinin garanti altına alınması

D) Anayasaya mali yetkileri sınırlayan hükümler

konmadığı takdirde politikacı ve bürokratların

yetkilerini kötüye kullanabilmesi

E) Anayasal yetki olmadığı takdirde, bakanlar kurulunun aldığı kararların geçersiz olması

 

2. Dışsallıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Üretim veya tüketim sürecinde ortaya çıkabilirler.

B) Kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına yol açarlar.

C) Neden oldukları fayda ve zararlar piyasa dışıdır.

D) Pozitif veya negatif olabilirler.

E) Pazarlanabilirler.

 

3. Erdemli - erdemsiz mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Belirli kalite koşullarını sağlayan mallar erdemli,

düşük kalitede sunulan kamu malları ise erdemsiz

olarak adlandırılır.

B) Devlet tarafından daha etkin sunulan mallar erdemli, devlet tarafından etkin sunulamayan mallar

ise erdemsiz mallardır.

C) Toplum tarafından beğenilen kamu malları erdemli, beğenilmeyen mallar ise erdemsiz mallardır.

D) Erdemli - erdemsiz mallarda devlet müdahalesi

olmadığı takdirde bir kısım mala karşı tercih çarpıklığı ortaya çıkabilir.

E) Erdemli - erdemsiz mallar ayrımı tamamen kişilerin öznel tercihleri ile belirlenir.

 

4. Seçmen tercih sıralamasının tek doruklu olması hâlinde, oylama sonuçlarının belirsiz olmayacağını, oylamanın ortanca seçeneğin tüm öteki seçeneklere karşı kazanması ile sonuçlanacağını öne süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) J. Buchanan    B) K. J. Arrow       C) D. Black

D) J. S. Mill           E) R. Musgrave

 

5. Aşağıdakilerden hangisi spesifik ve advalorem vergiler arasındaki temel farktır?

A) Spesifik vergi belirli mal ve hizmetler üzerinden

alınırken, advalorem vergi tüm mal ve hizmetler

üzerinden alınır.

B) Advalorem vergi belirli mal ve hizmetler üzerinden alınırken, spesifik vergi tüm mal ve hizmetler üzerinden alınır.

C) Spesifik vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi ölçütler üzerinden alınırken, advalorem vergi matrahın değer olduğu vergidir.

D) Advalorem vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi ölçütler üzerinden alınırken, spesifik vergi matrahın

değer olduğu vergidir.

E) Spesifik vergi belirli mükelleflerden alınırken, advalorem vergi tüm mükelleflerden alınır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi götürü usule dayalı vergilerin özelliklerinden biri değildir?

A) Bireylerin vergi ödeme güçlerinin göz önünde tutulmaması

B) Gerçek vergi matrahını dikkate almanın ilke olarak benimsenmemesi

C) Vergi adaleti açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmesi

D) Vergiye esas olacak değer veya miktarın tek tek

belirlenmesi esasına dayanması

E) Uygulanması kolay bir yöntem olması

 

7. Verginin ikame etkisi ne demektir?

A) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan

bireylerin eski gelir düzeylerini korumak için daha

fazla çalışmayı tercih etmesi

B) Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bireylerin daha fazla çalışmayı tercih etmesi

C) Vergilerdeki artışın daha fazla kamu harcaması

yapılarak dengelenmesi

D) Vergi oranlarındaki düşüş sonucunda meydana

gelen kamu gelirlerindeki düşüşün borçlanma ile

ikame edilmesi

E) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan

bireylerin çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi

 

8. Aşağıdakilerden hangisi vergi yükünün artırılması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir?

A) Tasarrufların artması

B) Vergi kaçakçılığının ve vergiden kaçınmanın

artması

C) Üretken faaliyetlerin zayıflaması

D) Yatırımların azalması

E) Çalışma gayretinin azalması

9. Kamu kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler arasındaki temel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kamu kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşıyan

hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu olduğu

hâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleri

ağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.

B) Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusal

nitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatlarında

özel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerin

fiyatlandırılması söz konusudur.

C) Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimler

tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları

büyük ölçüde merkezî yönetim tarafından alınır.

D) Harç ve resimler daha ziyade merkezî yönetim

tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları

büyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır.

E) Harç ve resimlerle kamu kurumu fiyatları arasında özünde bir fark olmadığı hâlde, farklı yasalarla düzenlendiği için söz konusu ödemeler farklı

adlandırılmaktadır.

A

KPSS-AB-PS / 2008

Diğer sayfaya geçiniz.

27

10.

Yukarıdaki gelir vergisi tarifesine göre 3500 YTL

gelir elde eden bir bireyin ortalama vergi oranı

yüzde kaçtır?

A) 10      B) 11,4   C) 15,4                 D) 20      E) 21,4

 

11. Olağan ve olağanüstü harcamalar ayrımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bütçede ödenek ayrılan harcamalar olağanüstü,

diğerleri olağan harcamalardır.

B) Her ay yapılan harcamalar olağan, her yıl yapılan

harcamalar ise olağanüstü sayılır.

C) Faydaları sürekli olan harcamalar olağanüstü,

faydaları süreksiz olan harcamalar ise olağan

harcamalardır.

D) Cari harcamaların çoğu olağan, transfer harcamalarının çoğu olağanüstü harcamalardır.

E) Yatırım harcamaları olağan, transfer harcamaları

olağanüstü harcamalardır.

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları için evrensel bir sınır konamamasının nedenlerinden biri değildir?

A) Ülkelerin devlete bakış açılarının değişik olması

B) Toplumların vergi konusundaki alışkanlıkları ve

tepkilerinin farklı olması

C) Ülkelerin karşılaştıkları savaş gibi olağanüstü koşullar

D) Ülkelerin farklı gelişmişlik düzeyleri

E) Ekonomik gelişmeyle beraber kamu hizmetlerine

olan talepteki azalış

13. Devlet istihdam ettiği memurlara piyasada verilebilecek olan ücretin üzerinde bir maaş ödemesi yaptığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Maaş ödemesi gerçek harcama olduğu hâlde, piyasa ücreti ile aradaki fark cari harcama sayılabilir.

B) Maaş ödemesi gerçek harcama olduğu hâlde, piyasa ücreti ile aradaki fark transfer harcaması

sayılabilir.

C) Kamu çalışanlarına ödenen maaşlar her durumda transfer harcaması sayılır.

D) Kamu çalışanları kamu hizmeti sunmak amacıyla

istihdam edildiklerinden ödenen maaşlar yatırım

harcaması sayılır.

E) Kamu çalışanlarına ödenen maaşlar yatırım harcaması olduğu hâlde, piyasa ücreti ile aradaki

fark transfer harcaması sayılabilir.

14. Kamu harcamalarının devleti oluşturan idari birimlere göre gruplandırıldığı tasnif aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organik tasnif B) Fonksiyonel tasnif

C) Bilimsel tasnif D) Hiyerarşik tasnif

E) İktisadi tasnif

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının büyük bunalım dönemlerinde sıçramalar yaparak daha sonra eski düzeyine inmediği için arttığını

savunmuştur?

A) Wagner B) Rostow ve Musgrave

C) Peacock ve Wiseman D) C. Clark

E) G. Tullock

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yatırım harcamaları kategorisi içinde yer almaz?

A) Etüt ve proje giderleri

B) Yapı ve tesis giderleri

C) Makine ve teçhizat alımları

D) Taşıt alımları

E) Kamulaştırmalar

17. İç borçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Toplam tasarruflar sabitken devletin borçlanabilmesi

ancak borçlanma faizinin piyasa faizinden

dikkate değer biçimde yüksek olması ile mümkündür.

B) Faizler yüksekken kişiler tasarrufu tercih edeceklerinden azalan tüketim dolayısıyla toplam

talep daralacaktır.

C) Toplam tasarruflar sabitken, devletin yüksek faizden borçlanması özel kesimin de faiz maliyetini

artırır.

D) Devletin kurumlardan borçlanmasının daraltıcı

etkisi, kişilerden borçlanmasının daraltıcı etkisinden

daha azdır.

E) Kişi ve kurumlar devlete borç verirken, alternatif

yatırım araçlarının getirisini dikkate alırlar.

18. Aşağıdakilerden hangisi dış borç için başvurulabilecek uluslararası kredi kuruluşlarından biri değildir?

A) Dünya Bankası Grubu

B) Uluslararası Para Fonu

C) Avrupa Yatırım Bankası

D) Asya Kalkınma Bankası

E) Dünya Ticaret Örgütü

19. Denk bütçede “altın kural” ne demektir?

A) Vergilerle kamu harcamalarının eşit olması hâlinde denk olan bütçenin ekonomiyi olumlu etkilemesi

B) Vergilerle tüketim harcamalarının eşit olması ve

borçlanmaya sadece yatırım harcamalarının finansmanı için başvurulması

C) Bütçenin daralma döneminde açık, genişleme

döneminde ise fazla vermesi ve uzun dönemde

denk olması

D) Bütçenin tam istihdam düzeyinde denk olması,

ancak işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde fazla

vermesi

E) Finanse edilebildiği sürece bütçe denkliğinin

önemli olmaması

20. Reel faizlerin pozitif olduğu enflasyonist bir ortamda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Birincil

Açık > Operasyonel Açık

B) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi <

Operasyonel Açık < Birincil Açık

C) Operasyonel Açık > Kamu Kesimi Borçlanma

Gereksinimi > Birincil Açık

D) Operasyonel Açık < Kamu Kesimi Borçlanma

Gereksinimi < Birincil Açık

E) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi >

Operasyonel Açık > Birincil Açık

21. Borç stoku 100 milyar YTL, reel faiz oranı % 10 ve büyüme oranı % 5 ise borç stokunun değişmemesi için kaç milyar YTL faiz dışı fazla verilmesi gerekir?

A) 2,5 B) 5 C) 7,5 D) 10 E) 15

22. Fiyatlar genel seviyesi ile devlet borçlarının yükü arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde

devlet borçlarının yükü değişmez, fiyatlar genel

seviyesinin düştüğü dönemlerde ise devlet borçlarının yükü artar.

B) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde

devlet borçlarının yükü hafifler, fiyatlar genel seviyesinin düştüğü dönemlerde ise devlet borçlarının yükü değişmez.

C) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde

devlet borçlarının yükü hafifler, fiyatlar genel seviyesinin düştüğü dönemlerde ise devlet borçlarının yükü artar.

D) Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi veya düşmesi durumunda devlet borçlarının yükü artar.

E) Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi veya düşmesi durumunda devlet borçlarının yükü hafifler.

23. Klasik bütçe sistemi ile performans bütçe sisteminin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Klasik bütçe sisteminde ödenekler ayrılırken sıkı

bir hukuki denetim amaçlanır, performans bütçe

sisteminde ise harcama sonrası çıktı ve sonuçlar

önemlidir.

B) Klasik bütçe sisteminde ödenekler hizmet temelinde dağıtıldığı hâlde, performans bütçe sisteminde ödenekler kuruluşlar düzeyinde verilir.

C) Klasik bütçe sisteminde bir yatırım planlaması

çerçevesinde ödenekler dağıtılırken, performans

bütçe sisteminde ödenekler yıllık olarak dağıtılır

ve yatırım planlaması yapılmaz.

D) Klasik bütçe sistemi sıkı kurallara bağlı olduğundan yöneticilerin hesap verme mekanizması için gerekli ortam sağlandığı hâlde, performans bütçe

sisteminde hesap verme konusunda ciddi engeller

vardır.

E) Klasik bütçe sistemi yöneticilere daha fazla iş yükü getirirken, performans bütçe sisteminde yöneticilerin iş yükü daha azdır ve bu yüzden klasik

sisteme tercih edilir.

24. Aşağıdakilerden hangisi hizmetsel kamu kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Merkezî veya yerel kamu yönetim kurumlarına

bağlı olmamaları

B) Belirli uzmanlık alanlarında kurulmuş olmaları

C) Yetki ve görevlerinin kuruluş amacıyla sınırlı olması

D) Çalışanlarına memur veya diğer kamu personeli

statüsü uygulanması

E) Mal varlıklarının devlet malı statüsünde sayılması

25.

I. Devlet Planlama Teşkilatı

II. Sayıştay

III. Maliye Bakanlığı

IV. Hazine Müsteşarlığı

Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor hâlinde yukarıdakilerden hangilerine sunulur?

A) Yalnız I             B) Yalnız IV           C) I, II ve III

D) I, III ve IV          E) I, II, III ve IV

26. Belediye bütçesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütçe, belediye meclisi tarafından hazırlanır.

B) Belediye başkanı, belediye bütçesinin yürütücüsü

ve üst yöneticisidir.

C) Bütçe, belediye meclisi tarafından yılbaşından

önce aynen veya değiştirilerek kabul edilir.

D) Belediye encümeni, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

E) Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

27. Kurum bütçelerinin önceki yıl bütçeleri ile ilişkilerinin kesilerek her bütçe döneminde ödenekleri saptanırken yapılacak harcamaların gerekçelerinin yeniden ortaya konması biçimindeki bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasik bütçe sistemi

B) Torba bütçe sistemi

C) Sıfır tabanlı bütçe sistemi

D) Plan - program - bütçe sistemi

E) Performans esaslı bütçeleme sistemi

28. Gayrisafi usul ve ademi tahsis usulü aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisine temel oluşturur?

A) Denklik ilkesi B) Önceden izin ilkesi

C) Yıllık olma ilkesi D) Genellik ilkesi

E) Birlik ilkesi

29. İçsel büyüme modelleri çerçevesinde gelişmiş ülkelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dolaylı vergiler uzun dönem büyüme kapasitesini

olumsuz etkiler.

B) Dolaysız vergiler gelir dağılımını olumsuz yönde

etkiler.

C) Sosyal güvenlik harcamaları uzun dönem büyüme kapasitesini artırır.

D) Artan oranlı vergiler uzun dönem büyüme kapasitesini olumlu etkiler.

E) Ulaşım, haberleşme, eğitim ve sağlık harcamaları

uzun dönemde büyümeyi hızlandırır.

 

30. Bir ekonomide ortalama tüketim eğilimi 0,80 ve gelir vergisi oranı 0,20 ise aynı miktarda bir vergi geliri ile finanse edilen 100 milyar YTL’lik bir kamu harcamasının millî gelir üzerindeki etkisi kaç milyar YTL’dir?

A) 37 B) 56 C) 75 D) 100 E) 156

 

31. Kamu, özel ve yabancı tasarruflar arasındaki

ilişki;

GT=(SPIP)+(MX)

şeklinde tanımlanırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

(G T) = Kamu açıkları

P P (S I ) = Net özel tasarruflar

(M X) = Yabancı tasarruflar

A) Kamu açıklarındaki bir artış, dış borçla finanse

edilmediği takdirde net özel tasarrufları artırır.

B) Kamu açıklarındaki bir düşüş, özel tasarruflarla

finanse edilmediği takdirde dış borçları artırır.

C) Kamu açıklarındaki bir düşüş, özel tasarrufları ve

dış borçları artırır.

D) Kamu tasarrufları, özel tasarruflarla dış borçlar

arasındaki farka eşittir.

E) Özel tasarruflar, kamu tasarrufları ile dış borçların

toplamına eşittir.

32. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kurumlar vergisi oranının faiz geliri üzerinden alınan vergi oranından daha yüksek olması nedeniyle yatırım

davranışı nasıl etkilenir?

A) Öz sermaye ile yatırım yapmanın daha kârlı hâle

gelmesi

B) Borçlanma ile finansmanın öz sermayeye tercih

edilmesi

C) Yatırımların borçlanma ile finansmanının cezalandırılmış olması

D) Öz sermaye ile borçlanma arasında bir tercih yapılamadığından yatırımların olumsuz etkilenmesi

E) Bu tür bir vergilendirmenin öz sermaye ile borçlanma arasındaki tercihi etkilememesi

33.

I. Vergi tarifesinin dik müterakki olması

II. Gelir vergisinde fazla kaçakçılık olmaması

III. Verginin götürü usulle tarh edilmemesi

IV. Şahsi gelir vergisi mükelleflerinin önemli kısmının en düşük gelir dilimlerinde bulunması

Şahsi gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük

fonksiyonunu yerine getirebilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıması gerekir?

A) Yalnız II            B) I ve III               C) I ve IV

D) I, II ve III            E) I, II, III ve IV

34. Aşağıdakilerden hangisi antienflasyonist bir borçlanma politikasının başarı şansını olumsuz yönde etkileyebilir?

A) Tahvillerin mali kurumlar yerine öncelikle şahıslara satılması

B) Borçlanmanın banka parası veya kaydi para oluşumuna yol açması

C) Borçlanmanın uzun vadeli olması

D) Merkez bankasından borçlanmaktan kaçınılması

E) Şahısların devlet tahvili almak için tüketimlerini

kısmaları

35. Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararları hangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusuna konu edilebilir?

A) 15 gün içinde Danıştayda

B) 30 gün içinde Danıştayda

C) 15 gün içinde idare mahkemesinde

D) 30 gün içinde idare mahkemesinde

E) 15 gün içinde bölge idare mahkemesinde

36. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir?

A) Kurumlar vergisi B) Emlak vergisi

C) Gelir vergisi D) Katma değer vergisi

E) Motorlu taşıtlar vergisi

37. Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellef A’ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A’nın eylemi aynı zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır.

Buna göre, A cezalı tarhiyat işlemine karşı aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A) Vergi idaresine itiraz başvurusu yapma

B) Vergi mahkemesinde dava açma

C) Cezada indirim talebinde bulunma

D) Uzlaşma talebinde bulunma

E) İstenilen vergi ve cezaları ödeme

38. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?

A) Gelir vergisi B) Kurumlar vergisi

C) Emlak vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi

E) Katma değer vergisi

39. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamında değildir?

A) Miras B) Ticari kazanç

C) Ücret D) Zirai kazanç

E) Serbest meslek kazancı

40. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, dar mükellef gerçek kişiler hangi gelirleri için vergi öderler?

A) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri gelirleri için

B) Hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri

gelirleri için

C) Yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirleri için

D) Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden yalnızca

menkul sermaye iradı gelirleri için

E) Hem yurt dışı hem de Türkiye’de elde ettikleri

gelirlerden yurt dışında ödediği vergileri düştükten

sonra kalan kısmı için

CEVAP ANAHTARI

1. D

2. E

3. D

4. C

5. C

6. D

7. E

8. A

9. B

10. B

11. C

12. E

13. B

14. A

15. C

16. E

17. D

18. E

19. B

20. E

21. B

22. C

23. A

24. A

25. C

26. A

27. C

28. D

29. E

30. B

31. A

32. B

33. D

34. B

35. B

36. D

37. D

38. E

39. A

40. C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ VERGİ HUKUKU ÖĞRETİM ÜYESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ