Muhasebe Soruları

 
 MUHASEBE SORULARI 1
 1. Yevmiye defterine kayıt edilen işlemlerin defter-i kebire ve yardımcı defterlere doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgeye ne denir?
a) Bilanço
b) Mizan
c) Muavin defter
d) Kasa defteri
 1. İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları, alacakları, borçları ve öz kaynaklarını gösteren tabloya ne denir?
a)Yevmiye Defteri
b) Defter-i Kebir
c) Mizan
d) Bilanço
 1. İşlemlerin tarih sırasında ve maddeler halinde yazıldığı muhasebe defterine ne ad verilir?
a) Yevmiye defteri
b) Envanter ve bilanço defteri
c) Defter-i kebir
d) Muavin defter
 1. Bir muhasebe dönemi ne kadardır?
a) 2 Yıl            b) 3 Yıl           c) 1 Yıl            d) 6 Ay
 
 1. Dönem sonlarında aktif karakterli hesapların alacaklandırılması, pasiflerin ise borçlandırılması ile ilgili işlemlere ne ad verilir?
a) Envanter Çıkarma
b) Mizan düzenleme
c) Hesapların açılması
d) Hesapların kapatılması
 
 1. Hesapların sol tarafında kayıt yapmak ne anlama gelir?
a) Hesabı alacaklandırmak
b) Hesabı dengelemek
c) Hesabı kapamak
d) Hesabı borçlandırmak
 
 1. Kaynaklarda meydana gelen değişmeleri izlemeye yarayan ve alacak kalanı veren hesaplara ne ad verilir?
a) Gelir hesapları
b) Gider hesapları
c) Pasif hesaplar
d) Aktif hesaplar
 1. Hesapların sağ tarafında kayıt yapmak ne anlama gelir?
a) Hesabı alacaklandırmak b) Hesabı dengelemek           
c) Hesabı kapamak                             d) Hesabı borçlandırmak
 1. Hesap açma nedir?
a) Bir hesaba ilk kez kayıt yapmaktır
b) Bir hesaba borç yazmaktır
c) Bir hesaba alacak yazılmaktır
d) Hesabın iki tarafını eşitlemektir
 
 1.  600 Yurtiçi içi satışlar hesabı bilançonun hangi bölümünde yer alır?
a) 1-Dönen varlıklar
b) 2-Duran varlıklar
c) 5-Öz kaynaklar
d) Bu hesap bilançoda yer almaz.
 
 1. 120 Alıcılar hesabı, bilançoda aşağıdaki hangi hesap grubunda yer alır?
 
a) 1. Dönen varlıklar
b) 2. Duran varlıklar
c) 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar  
d) 5. Öz kaynaklar
 
 1. 255 Demirbaşlar hesabi, bilançoda aşağıdaki hangi hesap grubunda yer alır?
a) 1. Dönen varlıklar
b) 2. Duran varlıklar
c) 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar
d) 5. Öz kaynaklar
 
 1. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır?
a) 300 Banka kredileri
b) 255 Demirbaşlar
c) 500 Sermaye
d) 102 Banka
 
 1. Aşağıdaki hangi hesap bilançonun pasifinde yer alır?
a) 102 Banka
b) 153 Ticari mallar
c) 121 Alacak Senetleri
d) 320 Satıcılar
 
 1. İşletmenin daha çok yönetim faaliyetleri sırasında kullandığı büro eşyaları aşağıdaki hesaplardan hangisinde  muhasebeleştirilir?
a) Özel Maliyetler hs
b) Makine, tesis ve cihazlar hs
c) Yer altı ve yerüstü düzenleri hs
d) Demirbaşlar hs.
 1. 321 Borç Senetleri hesabı, bilançoda aşağıdaki hangi hesap grubunda yer alır?
a)1. Dönen varlıklar
b) 2. Duran varlıklar
c) 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar
d) 5. Öz kaynaklar
 1. İşletme açısından borçlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Dönen varlıkları
b) Varlıkları
c) Yabancı kaynakları
d) Özkaynakları
 1. İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek varlıkları bilançoda hangi grupta yer alır?
a) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
b) Uzun vadeli yabancı kaynaklar
c) Duran varlıklar
d) Dönen varlıklar
 
 1. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı hesap olabilir?
a) Bankalar hs.
b) ABC tekstil hs.
c) Kasa hs.
d) Alıcılar hs
.
 1. A işletmesi bankaya 1500 YTL yatırarak cari hesap açtırmıştır. Yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?
a) Kasa
b) Banka Kredileri
c) Bankalar
d) Satıcılar
 
 1. Ticari mal alımında borçlanan hesap hangisidir?
a) 120-Alıcılar
b) 153-Ticari mallar
c) 320-Satıcılar
d) 600- Yurrt içi satışlar
 
 1. İşletme işe başlarken ortaklar tarafından konulan her türlü varlığa ne denir?
a) Stoklar
b) Sermaye
c) Dönen varlık
d) Duran varlık
 
 1. 500 Sermaye hesabı, bilançoda aşağıdaki hangi hesap grubunda yer alır?
a) 1. Dönen varlıklar
b) 2. Duran varlıklar
c) 3. Kısa vadeli yabancı kaynaklar
d) 5. Öz kaynaklar
 1. Aşağıdaki hangi hesap bilançonun aktifinde yer alır?
a) 321 Borç Senetleri
b) 255 Demirbaşlar
c) 600 Yurtiçi Satışlar
d) 500 Sermaye
 1. Aşağıdaki hangi hesap bilançonun pasifinde yer alır?
a) 100 Kasa
b) 600 Yurtiçi Satışlar
c) 120 Alıcılar
d) 500 Sermaye
 1. Aşağıdaki hangi hesap bilançoda yer almaz?
a) 255 Demirbaşlar
b) 321 Borç Senetleri
c) 600 Yurtiçi satışlar
d) 360 Ödenecek vergi ve fonlar
 1.             Kasa :10
Demirbaş: 40
Banka: 30
Satıcılar : 20
Yukarıdaki verilere göre işletmenin sermayesi kaç liradır?
a)20    b) 60    c)80   d)100
 
 1.  Kasa: 120,     Alacaklar: 200,          Banka: 250,    Borçlar : 70,    Mallar: 400
Bir işletmenin bilanço kalemleri yukarıdaki gibi olduğuna göre işletmenin sermayesi kaç liradır?
a)770   b)900 C) 970   d)1040
 1. Kasa: 3000, Mal: 2400 Banka: 1700 Borç:1300 olan işletmenin sermayesi nedir?
a) 5400             b) 5800      c) 5700     d) 6000
 
 1. Alınan Çek:1200, Verilen Çek: 1000,Banka:2100,Veresiye alacak: 900 olan işletmenin sermayesi nedir?
a) 3100            b) 3400      c) 3200        d) 3500
 1. Kasa: 1500          Borç Senetleri:750   Alacak Senet:2300  Mal:1350 olan işletmenin sermayesi nedir?
a) 3400            b) 4400            c) 3750            d) 6400
 
 1.  
100 Kasa –
500 Sermaye
 

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki kayıt türlerinden hangisine aittir?
a) Kapanış kaydı
b) Çek tahsilatı
c) Açılış kaydı
d) Bankadan para çekilmesi
 
 1. Bilanço kalemleri aşağıdaki gibi olan işletmenin sermayesi ne kadardır?
Kasa : 100 Banka : 300 Mal: 400 Satıcılar : 200
a) 600    b) 1000   c) 800   d) 900
 
 1. Bilanço kalemleri aşağıdaki gibi olan işletmenin sermayesi ne kadardır?
Kasa: 300    Banka: 200   Mal: 600 Borç Senetleri: 100
a) 1200   b) 1000 c) 800   d) 900
 1. Bilanço kalemleri aşağıdaki gibi olan işletmenin sermayesi ne kadardır?
Kasa: 300        Banka: 200     Mal: 600    Demirbaşlar: 100
a) 1300              b) 1000         c) 1200          d) 500
 1. Bilanço kalemleri aşağıdaki gibi olan işletmenin sermayesi ne kadardır?
Kasa : 500 Alıcılar: 600   Mal: 900 Verilen çekler: 300
a) 2000  b) 1700 c) 2100 d) 1900
 
 1. Bilanço kalemleri aşağıdaki gibi olan işletmenin sermayesi ne kadardır?
Kasa: 700 Bankalar: 300  Mal: 900 Satıcılar: 100
a) 1800           b) 1900           c) 2000           d) 1600
 1. Bilanço kalemleri aşağıdaki gibi olan işletmenin sermayesi ne kadardır?
Kasa: 800   Alıcılar: 300   Mal: 600 Borç Senetleri: 100
a) 1800          b) 1900    c) 2000   d) 1600
 
 1. Nakit para, bankadaki para ve veresiye(cari) alacak ile işe başladığında yevmiye kaydı hangisidir?
a) 100 Kasa,
     102 Bankalar
- 500 Sermaye,
120 Alıcılar
 
b) 100 Kasa,
 102 Bankalar,
 320 Satıcılar –
500 Sermaye
c) 100 Kasa,
102 Bankalar,
120 Alıcılar –
500 Sermaye
d) 100 Kasa,
 102 Banklar,
500 Sermaye
120 Alıcılar
 1. Nakit para, bankadaki para ve senetli borç ile işe başladığında yevmiye kaydı hangisidir?
a)  100 Kasa,
102 Bankalar-
500 Sermaye,
321 Borç Senetleri
 
 1. Bankaya para yatırıldığında yevmiye kaydı hangisidir?
a) 102 Bankalar
- 101 Alınan Çekler
b) 100 Kasa
- 102 Bankalar
 
c) 102 Bankalar
- 100 Kasa
d) 102 Bankalar
- 120 Alıcılar
 
 
 
MUHASEBE SORULARI- 2
Soruların doğru cevapları soruların sonundaki cevap anahtarındadır.
1) Bankaya para yatırıldığında yapılan yevmiye kaydı hangisidir?
a) 102 Bankalar
 101 Alınan Çekler
b) 100 Kasa
 102 Bankalar
c) 102 Bankalar
100 Kasa
d) 102 Bankalar
120 Alıcılar
 
2) Bankadan para çekildiğinde yevmiye kaydı hangisidir?
a) 102 Bankalar
100 Kasa
b) 102 Bankalar
101 Alınan Çekler
c) 100 Kasa
 120 Alıcılar
d) 100 Kasa
 102 Bankalar
 
3)Peşin mal alışı yevmiye kaydı hangisidir?
a) 153 Ticari Mallar
    191 İndirilecek KDV
100 Kasa
b) 100 Kasa
153 Ticari Mallar
191 İndirilecek KDV
c) 153 Ticari Mallar
     391 Hesaplanan KDV
 100 Kasa
d) 153 Ticari Mallar
 191 İndirilecek KDV
121 Alacak Senetleri
 
4) Peşin mal satışında yevmiye kaydı hangisidir?
a) 100 Kasa
600 Yurtiçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
b) 600 Yurtiçi Satışlar,
   191 İndirilecek KDV
100 Kasa
c) 600 Yurtiçi Satışlar
  391 Hesaplanan KDV
102 Bankalar
d) 103 Verilen Çekler
 600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV
 5) Ticari mal satımında alacaklanan hesap hangisidir?
a) 120-Müşteriler
b) 153-Ticari mallar
c) 320-Satıcılar
d) 600-Yurt İçi satışlar
 
6) Müşteriden alınan çek işlemi nasıl kaydedilir?
 
a) 101Alınan Çekler Hesabı borçlanır
b) 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı alacaklanır
c) 101 Alınan Çekler Hesabı alacaklanır
d) 121 Alacak Senetleri Hesabı borçlanır
 
7) Satıcıya verilen çek işlemi nasıl kaydedilir?
a) 101 Alınan Çekler Hesabı borçlanır
b) 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı alacaklanır
c) 101 Alınan Çekler Hesabı alacaklanır
d) 121 Alacak Senetleri Hesabı borçlanır
 
8) Çekle mal alışının yevmiye kaydı hangisidir?
a) 600 Yurtiçi Satışlar,
    391 Hesaplanan KDV
 103 Verilen Çekler
b) 153 Ticari Mallar,
     191 İndirilecek KDV
                        103 Verilen Çekler
c) 103 Verilen Çekler
153 Ticari Mallar
 191 İndirilecek KDV
d) 101 Alınan Çekler
 600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV

9) Çekle mal satışının yevmiye kaydı hangisidir?
a) 100 Kasa
600 Yurtiçi Satışlar,
 391 Hesaplanan KDV
b) 101 Alınan Çekler
600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV
c) 600 Yurtiçi Satışlar
   391 Hesaplanan KDV
 101 Alınan Çekler
d) 600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV
103 Verilen Çekler
 
 10) İşletme satın aldığı mala karşılık satıcıya daha önce müşterisinden aldığı bir çeki ciro etmiştir. Buna göre alacaklandırılacak hesap hangisidir?
a) Satıcılar
b) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
c) Alınan Çekler
d) Kasa
 
11) Senetli alacak nakden tahsil edilmiştir. Yevmiye kaydı hangisidir?
a) 100 Kasa
- 120 Alıcılar
b) 121 Alacak Senetleri
- 100 Kasa
c) 100 Kasa
- 102 Bankalar
d) 100 Kasa
- 121 Alacak Senetleri
 
12) Senetle mal satışı yevmiye kaydı hangisidir?
a) 321 Borç Senetleri
 600 Yurtiçi Satışlar,
 391 Hesaplanan KDV
b) 121 Alacak Senetler
- 600 Yurtiçi Satışlar,
391 Hesaplanan KDV
c) 600 Yurtiçi Satışlar
    391 Hesaplanan KDV
- 121 Alacak Senetleri
d) 600 Yurtiçi Satışlar
    391 Hesaplanan KDV
- 321 Borç Senetleri
 
13) Alınan çek, tahsil edilerek bedeli bankaya yatırılmıştır.Yevmiye kaydı hangisidir?
a) 100 Kasa
101 Alınan Çekler
b) 102 Bankalar
- 101 Alınan Çekler
c) 120 Alıcılar
- 101 Alınan Çekler
d) 101 Alınan Çekler
- 102 Bankalar
14) Verilen çek vadesinde banka tarafından ödendiğinde yevmiye kaydı hangisidir?
a) 102 Bankalar
- 101 Alınan Çekler
b) 102 Bankalar
- 103 Verilen Çekler
c) 103 Verilen Çekler
- 102 Bankalar
d) 101 Alınan Çekler
- 103 Verilen Çekler
15) Vadeli, kredili,veresiye(cari) mal satışı yevmiye kaydı hangisidir?
a) 320 Satıcılar
- 600 Yurtiçi Satışlar,
391 Hesaplanan KDV
b) 120 Alıcılar
 600 Yurtiçi Satışlar,
391 Hesaplanan KDV
c) 600 Yurtiçi Satışlar,
      391 Hesaplanan KDV
320 Satıcılar
d) 600 Yurtiçi Satışlar,
    391 Hesaplanan KDV
                                   120 Alıcılar
16) Her  bir müşteriden olan senetsiz alacaklarımızı hangi hesapta izlenir?
a) Alacak Senetleri Hesabında
b) Satıcılar Yardımcı Hesaplarında
c) Borç Senetleri Hesabında
d) Alıcılar Yardımcı Hesaplarında
 
17) Senetli alacak  tahsil edilerek bedeli bankaya yatırılmıştır. Yevmiye kaydı hangisidir?
a) 100 Kasa
121 Alacak Senetleri
b) 102 Bankalar
 121 Alacak Senetleri
c) 121 Alacak Senetleri
 100 Kasa
d) 121Alacak Senetleri
102 Bankalar
 
18) Yarısı peşin, yarısı senetle mal satışı yevmiye kaydı hangisidir?
a) 100 Kasa
    121 Alacak Senetleri
                                     600 Yurtiçi Satışlar,
 391 Hesaplanan KDV
b) 100 Kasa
 120 Alıcılar
600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV
c) 100 Kasa
 103 Verilen Çekler
 600 Yurtiçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
d) 100 Kasa,
 321 Borç Senetleri
 600 Yurtiçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
 
 19) Yarısı peşin, yarısı çekle mal satışı yevmiye kaydı hangisidir?
a) 100 Kasa
    103 Verilen Çekler
600 Yurtiçi Satışlar,
391 Hesaplanan KDV
b) 100 Kasa
  120 Alıcılar
 600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV
c) 100 Kasa
    101 Alınan Çekler
-600 Yurtiçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
d) 100 Kasa
   102 Bankalar
 600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV
20) Yarısı senetle, yarısı çekle mal satışı yevmiye kaydı hangisidir?
a) 121 Alacak Senetleri
    103 Verilen Çekler
600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV
b) 321 Borç Senetleri
    101 Alınan Çekler
 600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV
c) 121 Alacak Senetleri
    101 Alınan Çekler
600 Yurtiçi Satışlar
 391 Hesaplanan KDV
d) 100 Kasa
 102 Bankalar
 600 Yurtiçi Satışlar
391 Hesaplanan KDV
21) Yarısı peşin, yarısı çekle mal alışı yevmiye kaydı hangisidir?
a) 153 Ticari Mallar,
     191 İndirilecek KDV
100 Kasa
 321 Borç Senetleri
b) 153 Ticari Mallar
    191 İndirilecek KDV
100 Kasa
103 Verilen Çekler
c) 153 Ticari Mallar,
191 İndirilecek KDV
 100 Kasa,
 320 Satıcılar
 
 d) 153 Ticari Mallar
    191 İndirilecek KDV
 100 Kasa,
 102 Bankalar
22) Veresiye, kredili, vadeli(cari) alacak nakden tahsil edilmiştir. Yevmiye kaydı hangisidir?
a) 100 Kasa
 120 Alıcılar
b) 120 Alıcılar
 100 Kasa
c) 100 Kasa
 321 Borç Senetleri
d) 100 Kasa
 320 Satıcılar
 
23) 320 Satıcılar
102 Bankalar
Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
a) Bankaya para yatırılması
b) Satıcıya bankadan ödeme yapılması
c) Bankadan çek ödenmesi
d) Alıcının bankaya para yatırması
 
24) Bir işletme peşin mal satarsa hangi hesabın borcuna yazılır?
a) Alacak senetleri hesabının borcuna
b) Kasa hesabının borcuna
c) Alınan çekler hesabının borcuna
d) Alıcılar hesabının borcuna
 
25) Bir işletmenin mevcuduna giren paralar hangi hesabın neresine kaydedilir?
a) Kasa Hesabına Alacak
b) Banka Hesabına Alacak
c) Kasa Hesabına Borç
d) Banka Hesabına borç
 
26) İşletmenin kasasından yapılan ödemeler hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir?
a) Kasa Hesabının alacağına
b) Kasa Hesabının borcuna
c) Bankalar hesabının alacağına
d) Giderler hesabının borcuna
 
27) Aşağıdaki hangi işlem nedeniyle kasa hesabı borçlanır?
a) Bankaya para yatırılması
b) Alacak senedinin ciro edilmesi
c) Kredi hesabına para yatırılması
d) Peşin mal satılması
 
 
 
 
28) 153 Ticari Mallar,
       391 Hes..KDV
                         100 Kasa
320 Satıcılar
 
Yarısı peşin yarısı veresiye mal alınmıştır. Bu durumda yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?
a)      153 Ticari Mallar
b)      391 Hes..KDV
c)      100 Kasa
d)     320 Satıcılar
 
 
 
 
 
Cevaplar:
1-c, 2-d,   3-a, 4-a, 5-d, 6- a,    7-b,   8-b, 9-b,   10-c,    11-d,   12- b, 13-b,    14-c,    15-b
16- d, 17-b,   18- a,   19-c,   20-c,   21-b, 22-a,   23-b,   24-b,   25-c, 26-a, 27-d,   28-b.


MUHASEBE ÇALIŞMA SORULARI- 3
 1. Aşağıdaki cümlelerin başındaki ayraç (         ) içine doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yazınız.
 
(Y )Bir hesabın iki yanının toplamları arasında fark olmasına hesabın alacaklandırılması denir.
( D ) İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları, alacakları, borçları ve özkaynaklarını gösteren tabloya bilanço denir.
(   Y  ) Varlıklardaki azalışlar ilgili varlık hesabına borç yazılır.
(  D ) Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemlerin niteliklerine göre hesaplara dağıtıldığı ve tasnif edilmiş olarak bu hesaplarda toplandığı deftere büyük defter denir.
( D ) Çift taraflı kayıt yönteminde her işlemde kullanılan borçlu hesap veya hesapların toplam tutarı ile alacaklı hesap veya hesapların toplam tutarı birbirine eşittir.
(    D )Bir hesabın iki yanının toplamları arasında fark olmasına hesabın kalan vermesi denir.
 (   D ) Varlıklardaki azalışlar ilgili varlık hesabına alacak yazılır.
 (   D   ) Çift taraflı kayıt usulünde, her işlemde kullanılan hesaplardan en az biri borçlanırken, an az biri alacaklanır.
(  D  )Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.
( D )      Kasadan para çıkışını gösteren muhasebe fişine tediye fişi denir.
( D ) Yevmiye defterindeki bilgilerin büyük deftere aktarımlarının doğruluğunun kontrolü için düzenlenen çizelgeye mizan adı verilir.
(Y ) Belgelere dayanılarak günlük işlemler ilk önce büyük deftere kaydedilir.

 1. Hesapların işleyişi ile ilgili olarak verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeleri yazınız.
 
a)      Varlıklardaki (aktifteki) artışlar ilgili varlık hesabına ..................... yazılır.
b)      Kaynaklardaki (pasifteki) artışlar ilgili kaynak hesabına .................... yazılır.
c)      Bir gider doğduğunda ilgili gider hesabına ..................... yazılır.
d)     Kaynaklardaki azalışlar ilgili kaynak hesabına...................... yazılır.
e)      Bir gelir doğduğunda ilgili gelir hesabına .............................. yazılır.
 
 
 1. Hangisi aktifi düzenleyici pasif hesaplardan biridir?
a)      Alınan Çekler
b)      Kasa
c)       Bankalar
d)      Verilen çekler ve ödeme emirleri
 
 1. Hangisi Tekdüzen Hesap Planı hesap sınıfları içinde yer almaz?

a.      Yardımcı Hesaplar
b.      Ana Hesaplar
c.       Nazım Hesaplar
d.      Düzenleyici Hesaplar


5.       Bir işletmenin bir ay içinde yaptığı işlemleri sonucu aldığı KDV(Hesaplanan KDV) tutarı, ödediği KDV (indirilecek KDV) tutarını aşarsa, bu fark ay sonunda hangi hesabın alacağına yazılır?

Yanıt: 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı
 
 1. Bir işletmenin bir ay içinde yaptığı işlemler sonucu, ödediği KDV (indirilecek KDV) tutarı, aldığı KDV(Hesaplanan KDV) tutarını aşarsa, bu fark ay sonunda hangi hesabın borcuna yazılır?
 
Yanıt: 190 Devreden KDV Hesabı
 
 1. Bir işletmede kullanılacak hesapların muhasebe kurallarına göre sistemli ve gruplandırılmış listesine ne ad verilir?
Yanıt: Hesap planı
 
 1. Dönem karı veya zararı hesabının borç toplamı alacak toplamından büyükse aradaki fark neyi ifade eder?
  Yanıt: İşletmenin Zararı Vardır.
 
 1. Dönem karı veya zararı hesabının alacak toplamı borç toplamından büyükse aradaki fark neyi ifade eder?
Yanıt: İşletme kar etmiştir.
 
 1. Mal Alımında Kullanılan KDV  hangisidir?
  Yanıt İndirilecek KDV hs
 
 1. Mal Satımında kullanılan KDV hangisidir?
Yanıt: Hesaplanan KDV hs
 
 1. Kredili satılan mal için alıcıya iskonto yapılmıştır. Bu iskonto hangi hesapta izlenir?
  Yanıt: 611 Satış İskontoları Hs.
 
 
 1. Aralıklı Envanter Yöntemini Uygulayan Bir İşletmede, Mal Satış İşlemi İçin Yapılan Bu Yevmiye Kaydında Hangi Hesap Yanlış Kullanılmıştır?
--------------------/---------------
100 Kasa
101 Alınan Çekler
121 Alacak Senetleri
                        600 Yurtiçi Satışlar
                        191 İndirilecek KDV
-------------------/----------------- Yanıt: İndirilecek KDV

Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız.
 
1.)     3000 liralık mal alınmış, karşılığında 2.540 lira nakit, 1.000 lira için de çek, verilmiştir.(Not: Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır. Aralıklı envanter yöntemine göre kayıt yapılacaktır.)
 
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
153 Ticari Mallar Hs.                                        3.000
191 İndirilecek KDV Hs.                                    540
                          100 Kasa Hs.                                                  2.540
                          103 Verilen Çekler ve
      Ödeme Emirleri Hs.                                  1.000
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
2.)     2000 liralık mal alınmış, karşılığında 1. 500 lira senet verilmiştir, kalan kısım ise veresiyedir. (Not: Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır. Aralıklı envanter yöntemine göre kayıt yapılacaktır.)
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
153 Ticari Mallar Hs.                                        2.000
191 İndirilecek KDV Hs.                                    360
321 Borç Senetleri Hs.                                  1.500
320 Satıcılar Hs.                                                860
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.)     Alınan malların nakliyesi ile ilgili olarak 100 lira peşin ödeme yapılmıştır. Ayrıca % 18 KDV ödenmiştir.
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
153 Ticari Mallar Hs.                                        100
191 İndirilecek KDV Hs.                                    18
                           100 Kasa Hs.                                     118
Mal alış gideri
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4.)     Alınan mallardan 500 liralık kısmı (KDV hariç) arızalı çıktığı için satıcıya iade edilmiştir. Satıcı satış bedelini vadeli hesabımızdan düşmüştür. KDV oranı %18.
500 x 0.18= 90 YTL KDV
 -------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
320 Satıcılar Hs.                                                   590
153 Ticari Mallar Hs.                                     500
391 Hesaplanan KDV Hs.                             90
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5.)    İşletmenin daha önce aldığı 2.000 liralık malla ilgili olarak %10 oranında iskonto (indirim) yapıldığı, satıcıdan gelen dekonttan (hesap belgesinden) anlaşılmıştır.
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
320 Satıcılar Hs.                                                  236
153 Ticari Mallar Hs.                                     200
391 Hesaplanan KDV Hs.                             36
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
6.)     1.000 liralık peşin mal satılmıştır. (Not: Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır. Aralıklı envanter yöntemine göre kayıt yapılacaktır.)
1.000 x %18= 180 YTL KDV
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
100 Kasa Hs.                                                    1.180
 
                  600 Yurt İçi Satışlar                                               1.000
                391 Hesaplanan KDV                                                180
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7.)    Müşteri Ahsen Yıldız’a 4.000 liralık vadeli olarak mal satılmıştır. (Not: Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır. Aralıklı envanter yöntemine göre kayıt yapılacaktır.)
4.000 x 0.18= 720 YTL KDV
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
 120 Alıcılar Hs.                                              4.720
                          600 Yurt İçi Satışlar Hs.                                4.000
                            391 Hesaplanan KDV Hs.                               720  
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
8.)    İşletme Ahsen Yıldız’a sattığı malların taşınması için 50 lira nakliye ücreti ve 9 lira KDV’ni nakit olarak ödemiştir.
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.             50
191 İndirilecek KDV Hs.                                             9
                          100 Kasa Hs.                                                             59
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.)    Müşteri Ahsen Yıldız, sattığımız mallardan 100 liralık kısmını arızalı çıktığı için iade etmiştir. İade bedeli nakit olarak ödenmiştir. Ayrıca %18 KDV hesaplanacaktır.
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
610 Satış İadeleri Hs.                                       100
191 İndirilecek KDV Hs.                                  18
                          100 Kasa Hs.                                     118
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  
Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız.
 
Mal hareketleri Aralıklı Envanter yöntemine göre muhasebeleştirilen işletmenin dönem içerisinde gerçekleştirilen işlemleri aşağıdaki gibidir. KDV oranı %18 dir.
 
 1. 12.000 mal alınmış, yarısı ve KDV si peşin ödenmiş yarısı da (vadelidir) kredilidir.
 
12.000 x 0.18 = 2.160 YTL KDV
12.000 / 2= 6.000 YTL Kredili                     6.000 + 2.160 = 8.160 YTL Peşin
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
153 Ticari Mallar Hs.                                        12.000
191 İndirilecek KDV Hs.                                    2.160
                          100 Kasa Hs.                                                 8.160
                          320 Satıcılar                                                    6.000
                         
Yarısı peşin yarısı kredili mal alışı
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 1. İşletme, satın alınan malla ilgili olarak yaptığı 1.000 liralık gider ve KDV si için çek vermiştir. KDV oranı %18 dir.
 
1.000 x 0.18= 180 YTL KDV
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
153 Ticari Mallar Hs.                                        1000
191 İndirilecek KDV Hs.                                    180
                          103 Verilen Çekler ve
  Ödeme Emirleri Hs.                                           1180
Mal alış gideri
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 1. İşletmenin vadeli (kredili) aldığı 12.000 YTL lik malla ilgili olarak satıcı 1.400 YTL iskonto yapmıştır. KDV oranı %18 dir.
1.400 x 0.18= 252 YTL KDV
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
            320 Satıcılar Hs.                                            1.652
                                   153 Ticari Mallar                                            1.400
                                   391 Hesaplanan KDV                                      252
Mal Alış İskontosu
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 1. İşletme 24.000 YTL lik mal satmıştır. Karşılığında mal bedelinin yarısı ve KDV si peşin alınmış, diğer yarısı için ise çek alınmıştır. KDV oranı %18 dir.
24.000 x 0.18= 4.320 YTL KDV
24.000 / 2= 12.000 YTL Çek                        12.000+ 4.320= 16.320 YTL peşin
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
            100 Kasa Hs.                                                 16.320
101 Alınan Çekler Hs.                                   12.000
                                   600 Yurt İçi Satışlar                                      24.000
                                   391 Hesaplanan KDV                                                4.320
Mal Satışı
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 1. İşletme yapmış olduğu satışla ilgili olarak 2.000 YTL ambalaj gideri yapılmış, bu gider KDV si ile birlikte peşin ödenmiştir. KDV oranı %18 dir.
2.000 x 0.18= 360 YTL KDV
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri                        2.000
191 İndirilecek KDV                                                      360
                                      100 Kasa                                                        2.360
   Satışla ilgili ambalaj gideri ödemesi
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 1. İşletme, sattığı 24.000 YTL’lik malla ilgili olarak %10 oranında iskonto yaptığını bir dekontla alıcı işletmeye bildirmiş ve iskonto tutarını alıcıya ödemiştir.
24.000 x 0.10= 2.400 YTL iskonto tutarı
2.400 x 0.18=  432 YTL KDV
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
611 Satış İskontoları Hs.                                             2.400
191 İndirilecek KDV                                                      432
                          100 Kasa Hs.                                                             2.832
Satış İskontosu
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 1. Alıcı, almış olduğu maldan 800 liralık kısmı, malın kalite koşullarına uygun olmaması nedeniyle işletmeye iade etmiştir. İade edilen mal bedeli ve KDV işletme tarafından alıcıya nakit olarak ödenmiştir.
800 x 0.18= 144 YTL KDV
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
610 Satış İadeleri Hs.                                                   800
191 İndirilecek KDV Hs.                                            144                                                                               100 Kasa Hs.                                         944                                     Satış iadesi
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 1. İşletme daha önce satın almış olduğu malın 1.400 liralık kısmını iade etmiş ve iade edilen tutarı satıcı tarafından işletmeye nakit olarak ödenmiştir.
1.400 x 0.18= 252 YTL KDV
-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
100 Kasa Hs.                                                    1.652  
153 Ticari Mallar Hs.                                     1.400              
191 İndirilecek KDV Hs.                                 252                                                                                     
Mal alış iadesi
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 1. Dönem sonunda yapılan sayımda 26.000 liralık mal mevcudunun olduğu saptanmıştır.
İşletmenin dönem başı mal mevcudu 30.000 YTL dir.
Dönem İçi Alışları                              13.000 YTL
Mal Alış İadesi                                      1.400 YTL
Mal Alış İskontosu                                1.400 YTL
Bu verilere göre Satılan Malın Maliyetini bulunuz ve yevmiye kaydını yapınız.
 

  

Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı = (Dönem başı mal mevcudu + Dönem içi Alışlar) – (Mal Alış İadesi+ 
                                                                                                                                           Mal   Alış İskonto
    
                                                           =   (30.000 + 13.000) - ( 1.400 + 1.400)
                                                           = 43.000 - 2.800 = 40.200 YTL

 

Satılan Ticari Malın Maliyeti = Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı - Dönem sonu mal Mevcudu
                                               = 40.200 – 26.000
                                               = 14.200 YTL

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

-------------------- /-----------------------------------------------------------------------------------
621 Satılan Ticari Malın Maliyeti Hs.                          14.200
 
                                   153 Ticari Mallar Hs.                                                 14.200
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Devamlı Envanter Yöntemine Göre Mal Alış - Satış Kaydı Örnekleri
Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız. KDV Oranı % 18 dir.

1.      İşletmede dönem başı mal stokunun değeri 34.000 YTL dir.
2.      İşletme 24.000 YTL lik mal almış. Karşılığında mal bedelinin yarısı ve KDV peşin, kalan yarısı için de borç senedi verilmiştir.
24.000 x 0.18= 4.320 YTL KDV
24.000 / 2= 12.000 YTL borç senedi            12.000 + 4.320= 16.320 YTL Peşin
-------------------- /----------------------------------------------------------------------------------
153 Ticari Mallar Hs.                                        24.000
191 İndirilecek KDV Hs.                                  4.320
                                      100 Kasa                                            16.320
                                      320 Borç Senetleri Hs.                       12.000
Yarısı peşin yarısı senetli mal alışı
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3.      İşletme, aldığı malla ilgili olarak 2.000 YTL taşıma gideri ödenmiştir.
2.000 x 0.18= 360 YTL KDV
-------------------- /----------------------------------------------------------------------------------
153 Ticari Mallar Hs.                                        2.000
191 İndirilecek KDV Hs.                                    360
                                      100 Kasa Hs.                                     2.360
Mal alış gideri
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4.      İşletme, 36.000 YTL lik malı peşin olarak satmıştır. Satılan malın maliyeti ise 26.000 YTL dir.
 
36.000 x 0.18= 6.480 YTL KDV
 
1--------------------------------------- /----------------------------------------------------------------
100 Kasa Hs.                                                    42.480
                          600 Yurt İçi Satışlar                                      36.000
                          391 Hesaplanan KDV                                                6.480
Peşin Mal Satışı
2------------------------------------ -/ ---------------------------------------------------------------
621 Satılan Malın Maliyeti Hs.                      26.000
                        153 Ticari Mallar Hs.                                     26.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5.      Vadeli olarak 50.000 YTL lik mal satılmıştır. Satılan Malın Maliyeti 40.000 YTL dir.
--------------------------------------- /----------------------------------------------------------------
120 Alıcılar                                                       59.000
                          600 Yurt İçi Satışlar                                      50.000
                          391 Hesaplanan KDV                                                9.000
Vadeli Mal Satışı
            ------------------------------------ -/ ---------------------------------------------------------------
621 Satılan Malın Maliyeti Hs.                      40.000
                        153 Ticari Mallar Hs.                                     40.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
6.      İşletme sattığı malla ilgili olarak taşıma ve ambalaj gideri olarak 1.000 YTL ve KDV ödemiştir.
1.000 x 0.18= 180 YTL
 
--------------------------------------- /----------------------------------------------------------------
760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hs.      1.000
191 İndirilecek KDV Hs.                                    180
                          100 Kasa Hs.                                                 1.180
Mal Satış Kaydı
            ------------------------------------ -/ ---------------------------------------------------------------

KDV Mahsubu İle İlgili Örnek Soru
 
İşletmenin Kasım Ayı Sonunda KDV Hesap Sonuçları Aşağıdaki gibidir. Mahsup Kayıtlarını yapınız.
190 Devreden KDV      30.00 YTL
191 İndirilecek KDV    60.00 YTL
391 Hesaplanan KDV  100.00 YTL
Çözüm:
Ödenecek Vergi = Hesaplanan KDV – (Devreden KDV +İndirilecek KDV )
                          = 100- (30 + 60)
                          = 100–90 = 10 YTL
--------------------------------------- /----------------------------------------------------------------
            391 Hesaplanan KDV                                               100. 00
                                    190 Devreden KDV                                      30.00
                                   191 İndirilecek KDV                                    60.00
                                   360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.               10.00
Kasım Ayına ait KDV hesaplarının mahsubu
            ------------------------------------ -/ ---------------------------------------------------------------

 
Doç.Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ VERGİ HUKUKU ÖĞRETİM ÜYESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ