KPSS Vergi Hukuku SorularıKPSS Sınavlarında Çıkan Vergi Hukuku Soruları

1.       Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilerin doğuracağı sakıncalardan biri değildir? (KPSS 2009)

      A) Gelir gibi unsurlara dayanan vergilerde spesifik vergilerin  uygulanamaması

B) Spesifik tarifeli vergilerin uygulanmasının zor olması

C) Fiyat hareketlerini izlemekte başarısız kalması

D) Fiyat değişmelerinin, konulan verginin nispi ağırlığının değişmesine neden olması

E) Mallar arasında kalite farkını gözetmemesi

Cevap B

2.       Vergiyi ödeyen yükümlünün bu vergiyi başkalarına  kısmen veya tamamen devretmesine ne ad verilir? (KPSS 2009)

A) Verginin yansıması       B) Verginin yerleşmesi     

C) Verginin amortismanı D) Verginin telafisi             E) Vergi kaçırma

Cevap A

 3.       Aşağıdakilerden hangisi vergi ödeme gücüne ulaşmak için yararlanılabilecek tekniklerden biri değildir? (KPSS 2009)

A) En az geçim indirimi                    B) Artan oranlılık                 C) Ayırma ilkesi   D) Muafiyet ve istisnalar

E) Götürü usul

Cevap E

 4.       Vergi muafiyeti nedir? (KPSS 2009)

A) Vergilendirilmesi gereken vergi konularının vergi kanunlarıyla vergi dışı bırakılması

B) Vergi yükümlüsünün vergi borcunun idare tarafından silinmesi

C) Zaman aşımı nedeniyle idarenin yükümlüden vergi almaktan vazgeçmesi

D) Vergiyi doğuran olaya neden olunmaması suretiyle kişilerin vergi dışında kalması

E) Vergilendirilmesi gereken kişilerin kanunlarla vergi dışı bırakılması

 Cevap E

 5.       Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2009)

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya altında olabilir.

B) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hâlde yalnız farklı yasalarla belirlendiklerinden farklı sayılmaktadırlar.

C) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir.

D) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan hizmetle ödenen bedel arasında bir orantılılık olması gerekir.

E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle Devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır.

Cevap : B

6.       Aşağıdakilerden hangisi yürütme organının çıkardığı bütçe hukuku kaynakları arasında yer almaz? (KPSS 2009)

A) Tüzükler

B) Tebliğler

C) Bakanlar Kurulu kararları

D) İçtihadı birleştirme kararları

E) Kanun hükmünde kararnameler

Cevap: D

7.       Başına bir mücbir sebep gelen vergi mükellefinin aşağıdakilerden hangisini talep etme hakkı

yoktur? (KPSS 2009)

A) Beyanname verme süresinin uzatılması

B) Dava açma süresinin uzatılması

C) Deftere kayıt süresinin uzatılması

D) Defter tasdiki süresinin uzatılması

E) Fatura düzenleme süresinin uzatılması

Cevap : B

8.        Aşağıdaki suçların hangisinde tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidilmesi söz konusu olur? (KPSS 2009)

A) Vergi ziyaı suçu

B) Genel usulsüzlük suçu

C) Özel usulsüzlük suçu

D) Kaçakçılık suçu

E) Kaçakçılık suçu ile birlikte işlenen vergi ziyaı

suçu

Cevap: A

9.       Tahakkuk zaman aşımı kural olarak vergiyi doğuran olayı izleyen yılın başından itibaren başlar.

Aşağıdaki vergilerin hangisinde tahakkuk zaman aşımının başlangıcı bu genel kurala uymaz? (KPSS 2009)

A) Gelir vergisi

B) Kurumlar vergisi

C) Katma değer vergisi

D) Veraset ve intikal vergisi

E) Özel tüketim vergisi

Cevap: D

10.    Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde yayılı muamele vergisi özelliği taşır? (KPSS 2009)

A) Gelir vergisi

B) Gümrük vergisi

C) Katma değer vergisi

D) Veraset ve intikal vergisi

E) Özel tüketim vergisi

Cevap: C

11.    Aşağıdaki mükelleflerden hangisi yıllık beyanname vermek zorunda değildir? (KPSS 2009)

A) Ticari kazanç sahibi mükellef

B) Serbest meslek kazancı sahibi mükellef

C) Gerçek usulde zirai kazanç sahibi mükellef

D) Stopaja maruz kalmamış kira geliri sahibi mükellef

E) Devlet tahvili faizi sahibi mükellef

Cevap:  E

12.    Gelir Vergisi Kanunu’nda aşağıdakilerden hangisi arızi kazanç olarak sayılmamıştır? (KPSS 2009)

A) Peştemallık

B) Hava parası

C) Kumar kazancı

D) İhaleye katılmama karşılığında alınan para

E) Terk edilen işle ilgili elde edilen kazanç

Cevap: C

13.    Aşağıdakilerden hangisi spesifik ve advalorem vergiler arasındaki temel farktır? (KPSS 2008)

 

A) Spesifik vergi belirli mal ve hizmetler üzerinden  alınırken, advalorem vergi tüm mal ve hizmetler üzerinden alınır.

B) Advalorem vergi belirli mal ve hizmetler üzerinden alınırken, spesifik vergi tüm mal ve hizmetler üzerinden alınır.

C) Spesifik vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi ölçütler üzerinden alınırken, advalorem vergi matrahın değer olduğu vergidir.

D) Advalorem vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi ölçütler üzerinden alınırken, spesifik vergi matrahın değer olduğu vergidir.

E) Spesifik vergi belirli mükelleflerden alınırken, advalorem vergi tüm mükelleflerden alınır.

Cevap: C

14.    Aşağıdakilerden hangisi götürü usule dayalı vergilerin özelliklerinden biri değildir? (KPSS 2008)

A) Bireylerin vergi ödeme güçlerinin göz önünde tutulmaması

B) Gerçek vergi matrahını dikkate almanın ilke olarak benimsenmemesi

C) Vergi adaleti açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmesi

D) Vergiye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi esasına dayanması

E) Uygulanması kolay bir yöntem olması

Cevap: D

 

15.    Verginin ikame etkisi ne demektir? (KPSS 2008)

A) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bireylerin eski gelir düzeylerini korumak için daha fazla çalışmayı tercih etmesi

B) Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bireylerin daha fazla çalışmayı tercih etmesi

C) Vergilerdeki artışın daha fazla kamu harcaması yapılarak dengelenmesi

D) Vergi oranlarındaki düşüş sonucunda meydana gelen kamu gelirlerindeki düşüşün borçlanma ile ikame edilmesi

E) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bireylerin çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi

Cevap: E

16.    Aşağıdakilerden hangisi vergi yükünün artırılması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri  değildir? (KPSS 2008)

A) Tasarrufların artması

B) Vergi kaçakçılığının ve vergiden kaçınmanın artması

C) Üretken faaliyetlerin zayıflaması

D) Yatırımların azalması

E) Çalışma gayretinin azalması

Cevap: A

17.    Kamu kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler arasındaki temel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2008)

A) Kamu Kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşıyan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu olduğu hâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleri ağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.

B) Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusal nitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatlarında özel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.

C) Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimler tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde merkezî yönetim tarafından alınır.

D) Harç ve resimler daha ziyade merkezî yönetim tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır.

E) Harç ve resimlerle kamu kurumu fiyatları arasında özünde bir fark olmadığı hâlde, farklı yasalarla düzenlendiği için söz konusu ödemeler farklı adlandırılmaktadır.

Cevap:B

18.    (KPSS 2008)

Gelir dilimi  (YTL) 0-1000                     1001- 2000                           2001-4000                              4000+

Vergi oranı(%)          0                               10                                        20                                          30

Yukarıdaki gelir vergisi tarifesine göre 3500 YTL gelir elde eden bir bireyin ortalama vergi oranı

yüzde kaçtır?

A) 10                      B) 11,4                                  C) 15,4                  D) 20                                     E) 21,4

Cevap: B

Çözüm:     3500 TL nin 1.000 TL si için   %0                                   1.000 x 0.01=0

    1001- 2000 TL için (1.000) % 10                                    1.000 X 0.10 = 100

    2001-4000 TL için ( 1.500 TL) %20                               1.500 X 0.20 =  300

 

Ödenecek Vergi Miktarı                     100 +300 = 400 TL

Ortalama Vergi Oranı= Vergi Miktarı / verginin Matrahı = 400 / 3.500 = %11,4

Not: Birde marjinal vergi oranı vardır:

Marjinal Vergi Oranı=  Vergi miktarındaki değişme / vergi matrahındaki değişme

19.    Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararları hangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusuna konu edilebilir? (KPSS 2008)

A) 15 gün içinde Danıştayda

B) 30 gün içinde Danıştayda

C) 15 gün içinde idare mahkemesinde

D) 30 gün içinde idare mahkemesinde

E) 15 gün içinde bölge idare mahkemesinde

 

Cevap: B

20.     (KPSS 2008)

I. Vergi tarifesinin dik müterakki olması

II. Gelir vergisinde fazla kaçakçılık olmaması

III. Verginin götürü usulle tarh edilmemesi

IV. Şahsi gelir vergisi mükelleflerinin önemli kısmının en düşük gelir dilimlerinde bulunması

Şahsi gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük fonksiyonunu yerine getirebilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıması gerekir?

A) Yalnız II            B) I ve III                C) I ve IV                D) I, II ve III                         E) I, II, III ve IV

Cevap: D

21.    Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir? (KPSS 2008)

A) Kurumlar vergisi    B) Emlak vergisi   C) Gelir vergisi           D) Katma değer vergisi     E) Motorlu taşıtlar vergisi

Cevap: D

22.       Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellef A’ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A’nın eylemi aynı

zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır.

Buna göre, A cezalı tarhiyat işlemine karşı aşağıdakilerden hangisini yapamaz? (KPSS 2008)

A) Vergi idaresine itiraz başvurusu yapma

B) Vergi mahkemesinde dava açma

C) Cezada indirim talebinde bulunma

D) Uzlaşma talebinde bulunma

E) İstenilen vergi ve cezaları ödeme                                       

Cevap:D

23.    Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir? (KPSS 2008)

A) Gelir vergisi            B) Kurumlar vergisi            C) Emlak vergisi                

D) Motorlu taşıtlar vergisi          E) Katma değer vergisi

Cevap: E

24.    Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamında değildir? (KPSS 2008)

A) Miras        B) Ticari kazanç                  C) Ücret                D) Zirai kazanç    E) Serbest meslek kazancı

Cevap: A

25.    Gelir Vergisi Kanunu’na göre, dar mükellef gerçek kişiler hangi gelirleri için vergi öderler? (KPSS 2008)

A) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri gelirleri için

B) Hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri gelirleri için

C) Yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirleri için

D) Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden yalnızca menkul sermaye iradı gelirleri için

E) Hem yurt dışı hem de Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden yurt dışında ödediği vergileri düştükten

sonra kalan kısmı için

Cevap: C

26.    Harç adı altında ödenen bedel ile hizmetin maliyeti arasında bir ilişki olmamasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2007)

  A) Harç tutarını saptayan kamu otoritelerinin karar verirken siyasal, sosyal ve mali faktörleri göz önünde tutması

B) Verilen hizmetin maliyetinin saptanamaması

C) Verilen hizmetten yararlananların gelir düzeyinin bilinmemesi

D) Harç ödeyenlerin daha sonra bu bedeli devletten tahsil etmesi

E) Gönüllü bir ödeme olması

Cevap: A

27.    Aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla tam zamanlı olarak çalışan bir kadın, ailesine daha fazla zaman ayırmak için yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra, gelir vergisi oranlarındaki artış nedeniyle çalışmaktan tamamen vazgeçmiştir. Bu kadınla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2007)

A) Vergi gelirlerindeki artış gelir etkisi yaratmıştır.

B) Geliri artan devlete güvendiğinden çalışmaktan vazgeçmiştir.

C) Vergi oranlarındaki artış boş zamanı ucuzlattığından ikame etkisi yaratmıştır.

D) Devlet bütçesinin güçlenme eğilimi güven yarattığından ailesine daha fazla zaman ayırmayı tercih etmiştir.

E) Geleceğe dönük kötü bekleyişlere girdiğinden çalışma güdüsünü yitirmiştir.

Cevap: C

28.    Vergi tanımında, modern maliye yaklaşımını klasik yaklaşımdan ayıran temel özellik aşağıdakiler-den hangisidir? (KPSS 2007)

A) Verginin ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek üzere de alınabilmesi

B) Vergiyi bireylerin gönüllü olarak ödemesi

C) Vergi ödemeyenlere cezai yaptırım öngörülmemesi

D) Devletin vergi karşılığında kamu hizmeti sunmak zorunda olmaması

E) Verginin yasaya dayanmaması

Cevap: A

29.    Verginin konusu ne demektir? (KPSS 2007)

A) Verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktar

B) Verginin hangi kesimlerden ne kadar alınacağına ilişkin yetkiyi veren yasal çerçeve

C) Bir ülkenin vergi sistemine ve değişik vergilere ilişkin yasaların bütünü

D) Verginin üzerine konulduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını oluşturduğu iktisadi unsur

E) Vergi yasalarının adil olup olmadığı konusunda yapılan değerlendirmelerin tümü

Cevap: D

30.    İşverenlerin çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri sigorta primleri aşağıdaki kamu gelirlerinden han-gisinin kapsamında yer alır? (KPSS 2007)

A) Transfer ödemeleri

B) Vergi benzeri gelirler

C) Mamelek gelirleri

D) Gönüllü ödemeler

E) Zorunlu fon kesintileri

Cevap: B

31.    Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklarından biridir? (KPSS 2007)

A) Uluslararası vergi anlaşmaları

B) İçtihadı birleştirme kararları

C) Anayasa

D) Tüzük

E) Kanun

Cevap: D

32.    (KPSS 2007)

I. Usulsüzlük

II. Kaçakçılık

III. Vergi mahremiyetini ihlal

IV. Mükellefin özel işlerini yapma

Yukarıdakilerden hangileri ceza mahkemeleri tarafından cezalandırılan suçlardan biridir?

 A) Yalnız I            B) Yalnız II           C) I ve II D) I, III ve IV          E) II, III ve IV

Cevap: E

33.    Aşağıdaki gelirlerden hangisi gelir vergisine tabi değildir? (KPSS 2007)

A) Anonim şirkette ortakların geliri

B) Paylı komandit şirkette komandite ortakların geliri

C) Paylı komandit şirkette komanditer ortakların geliri

D) Adi komandit şirkette komandite ortakların geliri

E) Adi komandit şirkette komanditer ortakların geliri

Cevap: C

34.    2007 yılında basit usulde vergiye tabi olan mükellef, gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte ve-recektir? (KPSS 2007)

A) 2008 Ocak ayının 15. günü akşamına kadar

B) 2008 Şubat ayının 25. günü akşamına kadar

C) 2008 Mart ayının 15. günü akşamına kadar

D) 2008 Nisan ayının 15. günü akşamına kadar

E) Beyanname vermez.

Cevap: B

35.    Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilmez? (KPSS 2007)

A) Tavuk yetiştiriciliğinden kazanılan para

B) Damızlık hayvan besiciliğinden kazanılan para

C) Balık yetiştiriciliğinden kazanılan para

D) Üretilen meyvelerin açılan dükkânda satılmasından kazanılan para

E) Yaban ördeği avcılığından kazanılan para

Cevap: D

36.    Aşağıdakilerden hangisi vergi benzeri gelirlere bir örnek değildir?

A) Avukatların barolara ödedikleri aidatlar

B) Tüccar ve sanayicilerin mesleki kuruluşlara ödedikleri aidatlar

C) Çalışanlardan yapılan sigorta primi kesintileri

D) Bir gayrimenkul tapuda tescil edilirken yapılan ödeme

E) İşverenlerin çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri sigorta primi

Cevap: D

37.    Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükümet tarafından alınır.

B) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur.

C) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, katılma payı ise öngörülen harcamayı finanse etmek üzere alınır.

D) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların finansmanı için, katılma payı ise değer artışı karşılığında alınır.

E) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlardan alınır.

Cevap: C

 38.    Verginin gelir etkisi ne demektir?

A) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, eski gelir düzeyini devam ettirmek için daha fazla çalışmayı tercih etmesi

B) Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bir bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi

C) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi

D) Vergi oranlarındaki artış sonucunda meydana gelen kamu gelirlerindeki artışın bütçe açıkları üzerindeki olumlu etkisi

E) Vergilerde düşüş olurken kamu harcamalarının da azaltılarak dengenin sağlanması

Cevap: A

NOT: Verginin Gelir Etkisi; Verginin olmadığı bir duruma kıyasla, yeni bir vergi getirildiğinde veya mevcut vergiler arttırıldığında toplam reel geliri azalan mükelleflerin gayretlerini arttırarak kamu gelirlerinde artış sağlandığı durumlardır. Vergi gelir etkisinde temel esas, mükellefin daha fazla çalışarak daha fazla gelir elde edip vergi yükünü gidermesidir.

Verginin İkame Etkisi; Verginin gelir etkisinin aksine, vergi artışının, fiyatı düşen boş zamanı, pahalıya gelen çalışma süresi ile değiştirme eğilimine neden olmasıdır.

39.    Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya altında olabilir.

B) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir.

C) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan hizmetle ödenen bedel arasında bir orantı olması gerekir.

D) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı halde, sadece farklı yasalarla belirlendiklerinden farklı sayılmaktadırlar.

E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır.

Cevap: D

40.    Vergilerin karşılıksız olması ne demektir?

A) Vergi ödeyenlerin devletten hiçbir fayda sağlamaması

B) Devletin sadece devlet olduğu için vergi alması ve karşılığında herhangi bir hizmet sunma zorunluluğunun

     olmaması

C) Vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmaması

D) Devletin vergi karşılığında herhangi bir hizmet sunmaması

E) Devletin vergi karşılığında kamusal mal ve hizmet sunsa bile, bunu gönüllü olarak yapması

Cevap: B

41.    Aşağıdakilerden hangisi, kişisel gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük fonksiyonunu yerine getirebilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Kişisel gelir vergisinin genel olması, her çeşit gelir ve kazancı vergilendirmesi

B) Vergi tarifesinin dik artan oranlı olması

C) Verginin götürü usulle tarh edilmemesi

D) Mükelleflerin çoğunluğunun en düşük gelir dilimlerinde yer alması

E) Verginin kaynakta kesme usulüne göre tahsil edilmesi

Cevap: D

42.     

I. Hesap uzmanları

II. Yoklama memurları

III. Vergi dairesi müdürleri

IV. Vergi denetmenleri

Yukarıdakilerden hangileri hem yoklama hem de vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler?

A) I, II ve III                            B) I, II ve IV                           C) I, III ve IV          D) II, III ve IV     E) I, II, III ve IV

Cevap: C

43.    Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık ve ıslah müessesesi uygulanmaz?

A) Kurumlar         B) Gelir vergisi     C) Emlak vergisi    D) Motorlu taşıtlar vergisi   E) Taşıt alım vergisi

              Cevap: C

 

44.    Mükellef A, 2003 yılına ait kazancını 2004 yılında beyan etmemiştir.

Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar?

A) 01.01.2008      B) 31.12.2008         C) 01.01.2009        D) 31.12.2009         E) 31.12.2010

Cevap:B

45.     

I. Kamu idare ve müesseseleri

II. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden çiftçiler

III. İş ortaklıkları

IV. Yatırım fonu yönetenler

Yukarıdakilerden hangileri vergi tevkifatı yapmaya mecburdur?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) II ve III              D) I, II ve III            E) I, II, III ve IV

Cevap:E

 46.    Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi uygulamasında ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir?

A) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler

B) Teşebbüs sahibinin eşine ve çocuklarına ödenen aylıklar

C) Para cezaları

D) Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderler

E) Vergi cezaları

Cevap: D

47.     

I. Zirai kazanç

II. Ücret

III. Gayrimenkul sermaye iradı

Yukarıdakilerin hangilerinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına dayanmaktadır?

A) Yalnız I             B) Yalnız III         C) I ve II
D) I ve III             E) II ve III

Cevap: E

KPSS 2010

 

1.       Vergi mahkemesinde dava açma süresini kaçırdıktan sonra vergi dairesi müdürlüğüne düzeltme başvurusunda bulunan A’ya olumsuz cevap verilmesi durumunda A’nın yapabileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Cezada indirim istemek

B) Uzlaşma talebinde bulunmak

C) Maliye Bakanlığına başvurmak

D) Danıştaya başvurmak

E) Yapabileceği işlem yoktur
Cevap: C

 2.        

I. Kaçakçılık

II. Mükellefin özel işlerini yapma

III. Vergi mahremiyetini ihlal

IV. Vergi ziyaı

Yukarıdaki vergi suçlarından hangileri ceza mahkemeleri tarafından cezalandırılan suçlardan biridir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve IV

D) I, II ve III E) II, III ve IV
Cevap: D

 3.       Aşağıdakilerden hangisinin defter tutma mecburiyeti yoktur?

A) Limitet şirket

B) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletme

C) Basit usule tabi ticaret erbabı

D) Gerçek usulde vergilendirilen çiftçi

E) İktisadi kamu teşekkülleri 
Cevap: C

 

 4.       Tam mükellef kurumdan 2009 yılında 50.000 TL tutarında brüt kâr payı geliri elde eden gerçek kişi A’nın beyan etmesi gereken geliri kaç TL’dir?

A) 15.000              B) 25.000             C) 35.000             D) 45.000             E) 50.000

 Cevap B

 5.       Öğrenci A, 1000 TL’ye bilgisayar almış ve satıcı %20 iskonto yapmıştır. Buna göre, A’nın ödeyeceği KDV tutarı kaç TL’dir? (KDV oranı %18’dir.)

A) 144                    B) 180                    C) 200                   D) 216                   E) 226


 Cevap A


Doç.Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ VERGİ HUKUKU ÖĞRETİM ÜYESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ